Każdy obcokrajowiec musi posiadać pozwolenie na pracę chyba że przepisy mówią inaczej (studia dzienne, zawarty związek małżeński z obywatelem Polski i wydana została karta pobytu na podstawie zawartego związku małżeńskiego).

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą wykonywać w Polsce pracę bez zezwolenia .

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeżeli:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;
 • jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
 • towarzyszy na terytorium RP cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 9-11, jako członek rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli UE i członków ich rodzin;
 • posiada ważną kartę Polaka.

Ułatwienia dotyczą mieszkańców sześciu krajów – Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Armenii i Ukrainy. Wobec obywateli tych państw stosowana jest procedura uproszczona. Stawka na jaką można uzyskać pozwolenie z Urzędu Pracy jest ustalana w takiej kwocie aby osiągnąć minimum socjalne. U cudzoziemców z tych państw wystarczy wystąpić do Powiatowego Urzędu Pracy o oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy (koszt to 130,00 zł). Czas oczekiwania na zaakceptowanie to średnio 7-14 dni roboczych. Oświadczenie takie wystawiane jest na 6 miesięcy.

W przypadku obywateli innych państw, wniosek kierowany jest do Wojewody Mazowieckiego na pozwolenie o pracę i pobyt. Koszt to 740,00 zł. Na odpowiedź czeka się od 3 miesiące do 12 miesięcy ( okres oczekiwania może ulec zmianie).. Pozwolenie na pracę od Wojewody Mazowieckiego wiąże się z umową na kwotę 2 600,00 zł, wtedy ZUS wynosi 1300,00 zł. Dodatkowe koszty to psychotechnika, lekarz medycyny pracy i BHP (kosz to ok. 600,00 zł)

Jeżeli ktoś ma pozwolenie na pobyt z dostępem do rynku pracy, wtedy trzeba złożyć wniosek o nowego pracodawcę. Koszt to 300,00 zł.

Jeżeli kończy się wiza na pobyt, wówczas firma wystawia oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, kierowca jedzie do swojego kraju i na podstawie tego oświadczenia załatwia sobie wizę.